Tibergs udde - Naturreservat

Tibergs udde ligger vid Långsbans Gruvby och är ett botaniskt naturreservat. På våren blommar massor av gullvivor här och i juni orkidé.
De mjukt formade och svagt kuperade blomsterängarna är karakteristiska för området. Mellan ängarna ligger sten- och blockrika kullar med gles träd- och buskvegetation. I reservatets östra del finns ett par gamla fiskdammar som inramas av lummig lövskog. Längst i norr sticker en udde ut i Hyttsjön, som kom till under produktionsperioden 1910-1925 då man körde ut skarn (stenrester efter gruvbrytningen) i sjön. Reservatet bildades för att bevara den ovanliga och orkidérika floran samt att Långban är av internationellt intresse vad gäller förekomst av mineraler. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Hela sju olika orkidéarter finns i reservatet; tvåblad, guckusko, brudsporre, purpurknipprot, grönkulla, jungfru Marie nycklar och nattviol. Utöver orkidéer finns bland annat jungfrulin, ängsklocka, gullviva, underviol och fältgentiana med flera för länet ovanliga arter. Skogstry, tibast och olvon återfinns i buskskiktet.

För mer information
http://www.lansstyrelsen.se/Varmland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/filipstad/tibergs-udde/Pages/index.aspx
INFO
Plats
Arrangör
Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad
varmland@lansstyrelsen.se
Namn
Långbans gruvby
Adress
Hyttbacken Långban
682 92 Filipstad
Kommun: Filipstad
Värmlands museum/Larseric Vänerlöf
Beskrivning
En av de mineralartrikaste platserna i världen. Gruvlave och hytta. Naturreservatet Tibergs udde. Födelseplats för de berömda bröderna Ericsson.
Tillbaka
Filipstad
Besök hemsida
Natur
Vandra
Natursevärdheter