Brattfors kyrka

En av tornluckorna i kyrkan står alltid öppen. Varför? Jo det finns en intressant sägen om detta.
Kyrkan är byggd i liggande timmer och brädfodrad. Takbeklädnad av spån. Invigningen ägde rum 1669. Det finns en intressant sägen om tornluckorna. Några bevis för riktigheten i denna sägen finns inte, men helt säkert har den en verklig bakgrund. Den kung som avses skall förmodligen vara Oscar 1 som dog den 8 juli 1859. Uppgiften om att det var mitt i skördetiden stämmer då in.

Sägnen om den öppna tornluckan:
Landets konung var död och kungsringningen anbefalld. Det var patronen på Brattforsgård som hade att svara för ringningen i Brattfors kyrka. Ringningen, som sköttes av gårdens dagsverkare, skulle enligt sedvänja ske med kyrkans alla tre klockor. Man var nu mitt uppe i den brådaste skördetiden, varför patron ej ansåg sig kunna avvara så många karlar som behövdes för ringningen i alla klockorna. Han gav därför order om ringning i endast två av klockorna.

Under det kungsringningen pågick kom en herreman ridande genom kyrkbyn och fick höra att ringningen företogs med användandet av endast två klockor. Herremannen i fråga hade som liten varit upptagen som fosterbarn på Brattfors Herrgård. Under denna tid hade han rönt en mycket dålig behandling. Som en hämnd härför anmälde han fusket med kungsringningen till myndigheterna.

Som straff för sin försummelse blev patronen dömd att i böter betala 50 öre om dagen så länge han levde. Vidare blev han av myndigheterna kallad till Stockholm, där en tagelring sattes om hans hals. Denna tagelring ådömdes han att bära under sin återstående levnad. En gång årligen skulle patronen infinna sig hos myndigheterna för kontroll av tagelringen och samtidigt erlägga bötesbeloppet.

Till varning och en påminnelse om fusket med den anbefallda kungsringningen dömdes församlingen att för alltid hålla en av kyrkans västra tornluckor öppen.
INFO
Plats
Arrangör
Filipstads Församling
Kyrkogatan 2
682 27 Filipstad
filipstads.forsamling@svenskakyrkan.se
Namn
Brattfors
Adress
Rv 63
682 91 Filipstad
Kommun: Filipstad
Hans Lundberg
Beskrivning
Brattfors ligger ca 1 mil från Filipstad längs rv 63. I byn finns bl.a Lindgårdens handel med second hand och byns samlingplats bygdegården samt Brattfors kyrka. Utmärkta vandringsleder på naturreservaten på Brattforsheden. Brattfors gård driver STF vandrarhem. Välkommen till en levande landsbygd.
Tillbaka
Filipstad
Besök hemsida
Kyrka