Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet på www.visitfilipstad.se

Filipstads kommun tillhandahåller denna webbplats. Vår ambition är att så många som möjligt ska kunna använda sig av denna webbplats. Nedan följer en tillgänglighetsredogörelse för webbsidan www.visitfilipstad.se där beskrivning om uppfyllelse av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, tillgänglighetsproblem och hur brister på webbplatsen kan rapporteras till oss för åtgärd.

Webbplatsens tillgänglighet

Denna webbplats är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Nytt material som publiceras ska vara förenligt med lagen och möjliga brister åtgärdas skyndsamt.

Meddela brist i webbplatsens tillgänglighet

Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa en tillgänglig webbplats. Upptäcker du brister där vi inte uppfyller lagkrav eller frågor som inte är belysta får du gärna kontakta oss.

Tillsyn

Upplever du att vi inte hanterar dina synpunkter rätt kan du påtala detta till Myndigheten för digital förvaltning. De har det yttersta ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

® Anmäl bristande tillgänglighet

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Denna webbplats är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. De tillgänglighetsproblem som är kända ska åtgärdas snarast, senast den 31 december 2021, för att vara förenlig med nivå AA i standarden WCAG.

® WCAG - Web Content Accesibility Guidelines version 2.1

Exempel på webbplatsens brister

  • Det kan finnas länktexter som inte är tydliga i tillräcklig mån.
  • Det kan finnas HTML-kod som inte fullt ut validerar.
  • Det kan saknas alternativ text till bilder.
  • Det kan saknas korrekt uppmärkta formulär.
  • Saknas funktion för uppläsning av text.

Exempel på åtgärder

Webbplatsen genomsöks kontinuerligt efter fel och brister för att uppfylla nivå AA i standarden WCAG.

Hur webbplatsen testas

Webbplatsen granskas regelbundet dels manuellt och dels med automatiserade verktyg. Detta utförs av personal på Filipstads kommun.

Senaste bedömning gjordes den 21 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 september 2020.